Bu sayfa büyük oranda yabancı dil (TR) ile hazırlanmış bilgi içermektedir.
This page contains mostly foreign language (TR) information.
Diese Seite enthält überwiegend fremdsprachige (TR) Informationen.

Her bir noktasal kütle diğer noktasal kütleyi, ikisini birleştiren izafi bir çizgi doğrultusunda belirli bir kuvvetle çeker. Bu çekim kuvveti bu iki kütlenin çarpımıyla doğru orantılıdır ve aralarındaki mesafenin karesi ile ters orantılıdır:

kütlesel çekim

Isaac Newton'ın evrensel kütleçekimi yasasının mekanizmasını inceleyecek olursak; bir nokta kütle m1 diğer bir nokta kütleyi m2 iki kütlenin çarpımı ile doğru m1 . m2 , aralarındaki r uzaklığının karesi (r2) ile ters orantılı ölçüde/büyüklükte bir | F2 | kuvveti ile çeker. Bu parçacıklar; kendi kütlelerinden ve  aralarındaki uzaklıktan bağımsız olarak |F1| ve |F2| kuvvetleri büyüklük olarak her zaman birbirine eşittir. G ise evrensel kütleçekim sabitidir yani ~ 6.67 × 10-11 N m2 kg-2 dir .

Formülü incelersek :596

  • F iki kütle arasındaki çekim kuvvetinin büyüklüğü,
  • G Evrensel çekim sabiti 6.67 × 10-11 N m2 kg-2 ,
  • m1 birinci kütlenin büyüklüğü,
  • m2 ikinci kütlenin büyüklüğü,
  • r ise iki kütle arasındaki mesafedir.

Uluslararası birimler sistemine (SI) göre: F Newton (N), m1 ve m2 kilogram (kg), r Metre (m) , G sabiti ise yaklaşık olarak 6.67 × 10-11 N m2 kg-2  ’a eşittir.

Orijinal kayıtlara bakıldığında G sabiti yer almaz, bunun sebebi ise Philosophiae Naturalis Principia Mathematica 'nın basımından 111 yıl, Isaac Newton’un ölümünden ise 71 yıl sonra G ilk kez ölçümlenebilmiştir. G  ilk defa İngiliz bilim insanı Henry Cavendish tarafından kayda alınmıştır. Isaac Newton’un hesaplamalarının hiçbirinde “G” sabitinin kullanılmama sebebi budur. Newton'nun notlarında G yerine bir kuvvete bağıl başka bir kuvvet hesaplamıştır.Philosophiae Naturalis Principia Mathematica

Newton Çekim Yasası ile Colomb Yasası arasında ne fark var?

Temelde Newton’un çekim yasası Coulomb yasası’na benzerlikler gösterir. Ama Newton’un yasası iki kütle arasındaki çekim kuvvetini hesaplamak için kullanılırken, Coulomb yasası yüklü iki iletkenin arasındaki elektriksel kuvvetin büyüklüğünü hesaplamak için kullanılır. Buradan yola çıkarak incelersek Coulomb denkleminde Newton denklemindeki kütlelerin yerine yüklerin çarpımı yer almaktadır. Bu sebeple Coulomb’a göre elektriksel kuvvet, yüklerin çarpımının nesneler arasındaki mesafeye bölümüyle doğru orantılıdır.

enable
comments loading
family_star