Bu sayfa büyük oranda yabancı dil (TR) ile hazırlanmış bilgi içermektedir.
This page contains mostly foreign language (TR) information.
Diese Seite enthält überwiegend fremdsprachige (TR) Informationen.

Atom / Eycik
Mevcut teknolojimiz ışığında saptanmış olan maddenin en küçük hali. Evrendeki tüm maddelerin kimyasal ve fiziksel niteliklerini taşıyan, o maddeye ait en küçük yapı taşı. Yunancada bölünemez anlamına gelen atomostan türemiş bir kelime olan Atom evrenin yapı taşı olarak görülmektedir. Atomus sözcüğünü ortaya atan ilk kişi ise Demokritos'tur (MÖ440)

Elementelement
Aynı cins atomlardan oluşan, kimyasal yollarla kendinden daha basit ve daha farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere element adı verilir. 2022 yılına kadar evrende varlığı saptanmış 118 element bulunmaktadır ve birbirinden farklı bu elementlerin kendilerine özgü atom numaraları vardır. Atomdaki proton sayıları saptanarak bulunan değer atom numarası olarak ifade edilir.

Periyodik Tablo / Cetvel
Bilinen elementlerin artan atom numaralarına göre sıralandırılması ile oluşturulmuş çizelge; periyodik tablo, periyodik cetvel, periyodik çizelge, elementler tablosu gibi birçok şekilde isimlendirilir. Bilimsel olarak ilk defa 1649 yılında fosfor elementinin saptanmasıyla (bilimsel olarak ilk defa saptayan Henning Brand'dir) , takip eden 20 yıl boyunca 62 adet elementin daha eklenmesiyle çizelge halini almaya başlamıştır. Periyodik tabloya son olarak 2016 yılında 118 atom numarasıyla Oganesson eklenmiştir. Aşağıdaki gibi güncel olmayan birçok tabloda elementin geçici adı olan ununoktiyum olarak yer almaktadır.

periyodik tablo

Atom Modelleri  D T R B M
Dalton atom modeli : John Dalton tarafından 1805 yılında hazırlanmıştır ve bugünkü atom modelinin ilk temellerini oluşturur. Katlı oranlar yasasını bulan Dalton'un atom kuramına göre elementler, kimyasal bakımdan birbirinin aynı olan atomlar barındırır ve her elementin atomları da birbirinden farklıdır.

Dalton Teorisinin Eksikleri ve Hataları

  • Bir elementin bütün atomları aynı değildir. O dönemde nötron tanecikleri tespit edilemediği için izotop atomların farkına varılamadı. Bir elemente ait bütün atomların proton ve elektron sayısı aynı olmak zorundadır. Nötron sayısı farklı olsa da aynı elemente aittir, fakat farklı atomdur.
  • Atomların içi dolu değildir. Aksine boşluklu yapıya sahiptir.
  • Bilinen en küçük parçacık atom değildir. Günümüzde atom çekirdeğini oluşturan yetmişten fazla çeşit parçacığın var olduğu öne sürülmüştür.
  • Bir elementin bütün atomları aynı olmadığı gibi bir bileşiğin bütün molekülleri de aynı değildir.
  • Atomlar çekirdek tepkimeleri sonucu parçalanabilir.
  • Atomlar parçalanamaz ve yeniden yapılamaz görüşüne ters düşen olaylardan biri atomların alfa ışıması yapmasıdır.

atom

Thomson atom modeli: atomun yapısını tanımlayan bilimsel modellerden biridir ve katot ışınlarının doğasını anlamaya çalışan İngiliz fizikçi Joseph John Thomson tarafından hazırlanmıştır. Elektronların parçacık olarak tanımlamasından kısa bir süre sonra atom çekirdeğinin keşfinden önce (1904 yılında) ortaya atılan bu model; aynı zamanda üzümlü kek modeli olarak da bilinir. Thomson modeli; atomdaki negatif yüklü parçacıkların yerini ve atomların yüksüzlüğünü açıklamaktadır. Bu modele göre atomda pozitif yüklü bir gövdenin içinde bir kekin içindeki üzümler gibi negatif yüklü elektronlar bulunmaktadır.

Rutherford atom modeli Güneş Sistemi'ne benzetilmektedir. Güneş, içi gönderilen ışınların büyük bir bölümü levhadan doğrudan geçmiştir. Proton dolu bir çekirdeğe ve etrafında dönen elektronlar da gezegenlere benzetilmiştir.

eycik

Bohr atom modeli : çekirdeğe en yakın enerji seviyesine dairesel hareket yapan elektron kararlıdır ve ışık yaymaz. Elektrona yeterli enerji verilirse elektron bulunduğu enerji seviyesinden daha yüksek enerji seviyesine sıçrar. Atom bu durumda kararsızdır.

Modern atom teorisi ise elektronların konumları olasılıklar olarak tarif edilmiştir. Teorik olarak bir elektron çekirdekten herhangi bir uzaklıkta bulunabilir. Fakat elektronun enerji seviyesine bağlı olarak, çekirdeğin etrafında bazı bölgelerde diğer bölgelere göre özellikle daha sık bulunur.

 

Video : Esra ATEŞ

enable
comments loading
family_star